/
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 17 april 2023

01. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

"DocuDesk B.V.": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [vestigingsplaats], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [kvk-nummer];

"Klant": de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met DocuDesk B.V. en/of gebruik maakt van de diensten en/of producten van DocuDesk B.V.;

"Overeenkomst": elke overeenkomst tussen DocuDesk B.V. en de Klant;

"Diensten": de door DocuDesk B.V. aangeboden diensten;

"Producten": de door DocuDesk B.V. aangeboden producten.

02. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, diensten en producten van DocuDesk B.V., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. DocuDesk B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

03. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van DocuDesk B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van DocuDesk B.V. aanvaardt. DocuDesk B.V. is slechts gebonden aan een aanbod indien dit schriftelijk is gedaan en door DocuDesk B.V. is bevestigd.

3.3 De prijzen in de offertes en aanbiedingen van DocuDesk B.V. zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

04. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 DocuDesk B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 De Klant is gehouden om alle gegevens en bescheiden, waarvan DocuDesk B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DocuDesk B.V. te verstrekken.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de Klant in gebreke blijft om de in artikel 4.2 bedoelde gegevens en bescheiden tijdig te verstrekken, dan wel op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, is DocuDesk B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten in rekening te brengen.

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden door derden moeten worden verricht, zal DocuDesk B.V. deze werkzaamheden slechts laten verrichten na instemming van de Klant. De kosten voor deze werkzaamheden zullen aan de Klant worden doorberekend.

4.5 DocuDesk B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DocuDesk B.V. is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DocuDesk B.V. kenbaar behoorde te zijn.

05. Prijzen en betaling

5.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.4 Indien de Klant in verzuim is met de betaling van een factuur, is DocuDesk B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

06. Aansprakelijkheid

6.1 DocuDesk B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door DocuDesk B.V., voor zover deze schade door de verzekering van DocuDesk B.V. wordt gedekt.

6.2 Indien de verzekering in het voorgaande artikel geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van DocuDesk B.V. beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 DocuDesk B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 De Klant vrijwaart DocuDesk B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze samenhangt met de door DocuDesk B.V. geleverde diensten en/of producten.

07. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van DocuDesk B.V., waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij DocuDesk B.V. of diens licentiegevers.

7.2 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst en uitsluitend voor het doel waarvoor de diensten en/of producten zijn geleverd.

7.3 Het is de Klant niet toegestaan om de diensten en/of producten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te vertalen, te reverse engineeren of op andere wijze te exploiteren tenzij DocuDesk B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

7.4 De Klant vrijwaart DocuDesk B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door de Klant verstrekte materialen.

08. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is DocuDesk B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van DocuDesk B.V. die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals stakingen, brand, waterschade, technische storingen en overheidsmaatregelen.

09. Geheimhouding

9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.3 Partijen staan er voor in dat hun personeel en eventuele derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich eveneens zullen houden aan deze geheimhoudingsverplichting.

9.4 De geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DocuDesk B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DocuDesk B.V. is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

11. Slotbepalingen

11.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DocuDesk B.V. en de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

11.2 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 17 april 2023 en vervangen alle voorgaande versies van deze algemene voorwaarden.